Edible Mach Maethlon - Fill Our Streets With Food

By Mach Maethlon (Green Isle Growers)

{{ shares.facebook + shares.twitter | thousands }}

Total shares

Llenwi ein strydoedd â bwyd...

Sgroliwch i lawr am ein stori yn y Gymraeg

Filling our streets with food...

Edible Mach Maethlon is a community group based in Machynlleth, Mid Wales. For the last two years we have been turning unused land all around our town into beautiful Edible Gardens. With the help of over 70 volunteers, we have grown food crops in places such as the library, park, train station and fire station. This food is available for anyone to pick and eat.

Not only are we covering our town in plants and making it a place we can be proud of, we are working with a whole host of community groups to teach people more about sustainable food growing and give them the skills to grow their own food. We want to increase our local food resilience and work together to make our town a local food paradise.

We have partnerships with the local food bank, the primary schools, cubs, WI, local advice centre, housing association and fire service. We run a whole host of sustainable food events such as cooking demos and tours to increase people's access to fresh food.

Help us carry on building our sustainable food paradise...

Edible Mach Maethlon has been very lucky in the past to receive funds from grant organisations. However, our grant funding has come to an end. We need community funding to be able to continue our work into the next growing season.

We want to continue to run open gardening sessions, plant crops in public places and teach people about food growing. We also want to expand our reach to run more school growing workshops, cooking demos, a growing competition for local businesses and local food events.

Our aim is to strengthen our networks this year and build a long term plan for our town to be more food resilient. We hope to apply to larger grant funders later in the year to ensure the future of Edible Mach Maethlon.

But right now, we need your support.

Fund a sustainable food model...

We need to raise £10,900 to make our year of Edible Community Growing a reality. This will pay for tools, seeds, compost, project workers, leaflets, signboards, volunteer refreshments, workshop leaders, tours, cooking demos and Welsh translation. (Feel free to contact us for a more detailed budget)

We want to show an example of how a town can build on community links to bring people together around local food. We want our example to replicable, so that other towns and cities can follow suit.

Give to receive...

Please consider donating to our pitch. Your support is invaluable and we can't do it without you!

In return, we are happy to offer donors the chance to go on a bespoke tour of all of our Edible Gardens in the summer and enjoy some tea and locally made cake with us. We are also happy to discuss advertising your business logo, or naming you as a supporter of a particular edible garden.

By donating, you will play a part in building our sustainable food future. If you eat, you're in.

Llenwi ein strydoedd â bwyd...

Grŵp cymunedol â’i gartref ym Machynlleth yw Mach Maethlon. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rydyn ni wedi bod wrthi ym mhob cwr o’r dre’n troi tir nad yw’n cael ei ddefnyddio yn Erddi Maethlon hardd. Gyda chymorth dros 70 o wirfoddolwyr, rydyn ni wedi tyfu cnydau bwyd mewn mannau megis y llyfrgell, y parc, yr orsaf drenau a’r orsaf dân. Mae’r bwyd yma ar gael i unrhyw un ei hel a’i fwyta.

Nid gorchuddio’r dre â phlanhigion a’i gwneud yn lle y gallwn ymfalchïo ynddo yw’r unig beth rydyn ni’n ei wneud; rydyn ni hefyd yn cydweithio â thor o grwpiau cymunedol i ddysgu mwy i bobl am dyfu bwyd cynaliadwy a rhoi iddynt y sgiliau i dyfu eu bwyd eu hunain. Rydyn ni am roi hwb i’n cydnerthedd o ran bwyd lleol a gweithio gyda’n gilydd i droi’r dre’n baradwys bwyd lleol.

Mae ganddon ni bartneriaethau’n lleol â’r banc bwyd, yr ysgolion cynradd, cybiau, Sefydliad y Merched, y ganolfan gyngor leol, y gymdeithas dai a’r gwasanaeth tân. Rydyn ni’n cynnal llwyth o ddigwyddiadau i hyrwyddo bwyd cynaliadwy megis arddangosiadau coginio a theithiau i gynyddu gallu pobl i gyrchu bwyd ffres.

Helpwch ni i ddal ati i adeiladu ein paradwys bwyd cynaliadwy...

Mae Mach Maethlon wedi bod yn ffodus iawn yn y gorffennol o dderbyn cyllid gan sefydliadau grant. Fodd bynnag, mae ein cyllid grant wedi dod i ben. Mae angen cyllid cymunedol i fedru parhau ein gwaith i’r tymor tyfu nesaf.

Rydyn ni am ddal ati i gynnal sesiynau garddio agored, plannu cnydau mewn mannau cyhoeddus a dysgu pobl am dyfu bwyd. Rydyn ni hefyd am ymestyn ein cyrhaeddiad i redeg mwy o weithdai tyfu i ysgolion, arddangosiadau coginio, cystadleuaeth dyfu i fusnesau lleol a digwyddiadau bwyd lleol.

Ein nod yw cryfhau ein rhwydweithiau eleni a datblygu cynllun hirdymor i’r dre fod yn fwy cydnerth o ran bwyd. Gobeithiwn wneud cais i gyllidwyr grant mwy o faint yn nes ymlaen yn y flwyddyn er mwyn sicrhau dyfodol Mach Maethlon.

Ond rŵan hyn, mae angen eich cefnogaeth.

Cyfrannwch at fodel bwyd cynaliadwy...

Mae angen i ni godi £10,900 i wireddu ein blwyddyn o Dyfu Cymunedol Maethlon. Bydd hyn yn talu am offer, hadau, compost, gweithwyr prosiect, taflenni, byrddau dehongli, lluniaeth i wirfoddolwyr, arweinwyr gweithdai, teithiau, arddangosiadau coginio a chyfieithu Cymraeg. (Croeso i chi gysylltu â ni am gyllideb fanylach)

Rydyn ni am ddangos enghraifft o sut gall tref adeiladu ar gysylltiadau cymunedol i ddod â phobl at ei gilydd o gwmpas bwyd lleol. Rydyn ni’n awyddus i bobl eraill allu efelychu ein cynllun fel y gall trefi a dinasoedd eraill wneud yr un peth.

Rhoi i dderbyn...

Da chi, beth am gyfrannu i’n prosiect? Mae’ch cefnogaeth yn amhrisiadwy a fedrwn ni ddim ei wneud o hebddoch chi!

Ac i dalu’r pwyth, bydden ni’n falch o gynnig y cyfle i gyfranwyr i fynd ar daith arbennig o gwmpas ein holl Erddi Maethlon yn ystod yr haf ac i fwynhau paned o de a theisen wedi’i gwneud yn lleol gyda ni. Rydyn ni hefyd yn hapus trafod hysbysebu logo’ch busnes, neu’ch enwi fel cefnogwr gardd faethlon benodol.

Drwy roi, byddwch yn chwarae rhan mewn adeiladu ein dyfodol o ran bwyd cynaliadwy. Os wyt ti’n bwyta, rwyt ti efo ni.

    {{ giver.full_name}}

    {{ giver.created_at }}

    £{{ giver.don_amount }}


    Offline donation

Team Members

Katie Hastings

Grainne Murphy

Sam Packer

Loading...