Save chinesecrested.no database

By Chinese Crested Club Sweden

{{ shares.facebook | thousands }}

Total shares

Rädda den rasspecifika databasen - ChineseCrested.No - For version in English please scroll down.

Chinese Crested Club Sverige (CCC) har köpt den historiska rasspecifika hemsidan/databasen, www.chinesecrested.no (CCNO). Skapad av Annika och Tommy Farstad Gildseth med kärlek och hårt arbete.

CCC mål är att säkerställa att all den ovärderliga information som finns på sidan bevaras för framtiden på ett säkert och hållbart sätt. Klubben kommer att gradvis och oavbrutet arbeta på att förbättra och utveckla databasen och dess funktioner. Målsättningen är alla i hela världen ska ha tillgång till den enorma mängd information som databasen innehåller och såklart den unika och heltäckande mängden foton som täcker rasen hela vägen tillbaka till ursprunget i många fall.

Databasen har en del problem som behöver åtgärdas och förbättras omgående och andra som måste lösas på sikt och det innebär en hel del kostnader. Som liten ideell klubb med mycket begränsad ekonomi kommer vi behöva ER hjälp att täcka upp alla de kostnader som drift, underhåll och förbättringar kräver. Just nu har vi löst inköpet och de första driftskostnaderna men vi har lång väg kvar till att klara de kostnader som databasen kommer belasta klubben med.

Därför har vi startat denna Go Fund Me sida som kommer vara uppe under en begränsad period och tanken är att alla våra Backers kommer få såväl sitt namn på vår tänkta backerssida som fördelar på sidan framöver.

Sidan kommer temporärt att vara stängd under tiden vi flyttar hela databasen till CCC:s servrar i Sverige men så fort flytten är klar kommer sidan öppnas igen. Då kommer vi också ha en sida med alla våra Backers namn samt loggor till de företag som valt att stötta oss och som köpt annonsplats eller bidrar genom donerad arbetstid.

Du kan donera direkt genom donationsformuläret eller så kan du välja något av våra "Backers" paket. Då klickar du på någon av knapparna til höger.

Har ni några frågor så e-posta dem gärna till oss på adress: pr@ccclub.se

Med vänlig hälsning

Chinese Crested Club Sweden

mer info: INFO about Chinese crested NO and CCClub Sweden 

ENGLISH VERSION:

Save the breed specific database - Chinese Crested NO
Chinese Crested Club Sweden (CCC) has bought the historical breedspecific website and database; www.chinesecrested.no (CCNO).
Created by Annika och Tommy Farstad Gildseth with lots of love and hard work.

CCC will make sure that the invaluable information on the site is preserved for the future in a secure way. CCC will gradually and continuosly work on improving and developing the database and its features. Making sure that users from the whole world always have access to the enormous amount of information it contains and of course the unique and extensive amount of pictures running back to the breed origins.

The database has some issues that need to be addressed and improved immediately and others that need to be resolved in the long term and that means a lot of costs. As a small non-profit club with a very limited economy, we will need YOUR help to cover all the costs that hosting, maintenance, and improvements require. We have solved the purchase and the first operating costs, but we have a long way to go to cope with the costs that the database will burden the club with during the transfer and building of a modern and working database.

Therefore, we have started this Go Fund Me page which will be up for a limited period and the idea is that all our Backers will gain benefits on the page as well as their name on our backers page as a small token of appreciation from the CCC.

The site will be temporarily closed while we are moving the entire database to CCC's servers in Sweden but as soon as the move is complete, the page will open again. We will also have a page with all of our Backers ' names and logos to the companies who have chosen to support us and who bought the advertising space or contributed through donated working hours.

You can donate any amount you like through the donation form or use one of our "Backers" perks listed to the right. Just klick the donation you are interested in. Donations are shown in Swedish kronor. 100 kronor is approximately in Euro 9,50 or USD 10,50.

Do you have any questions please email them to us at: pr@ccclub.se

Sincerely
Chinese Crested Club Sweden

mer info: INFO about Chinese crested NO and CCClub Sweden 

    {{ giver.full_name}}

    {{ giver.created_at }}
    {{ currencyConversion(giver.currency) }}

    kr{{ currencyConversion(giver.currency) }}{{ giver.don_amount }}


    Offline donation

Team Members

Chinese Crested Club Sweden

Chinese Crested Club Sweden

Loading...